ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Προκειμένου να γίνει δέσμευση κάποιας αίθουσας ακολουθείται μία από τις παρακάτω διαδικασίες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΔΕΠ, ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΔΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ.

1.      Το μέλος ΔΕΠ στέλνει ένα Mail προς τη Μηχανοργάνωση (mderm@panteion.gr) επισυνάπτοντας συμπληρωμένη τη φόρμα «ΦΟΡΜΑ 1 ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΔΕΠ)».

2.      Η Μηχ/ση με βάση τα στοιχεία της Φόρμας αυτής και τα στοιχεία Δεσμεύσεων Αιθουσών βρίσκει την καταλληλότερη λύση.

3.      Η Μηχ/ση στέλνει mail προς τον Διδάσκοντα καθώς και την Γραμματεία του Τμήματος, τη λύση με τη Δέσμευση που θα κάνει.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΔΕΠ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΔΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ.

1.      Επειδή στην περίπτωση αυτή χρειάζεται να αποδεσμευτεί η Αίθουσα που είχε κρατηθεί για το Μάθημα αυτό, το μέλος ΔΕΠ ενημερώνει τη Γραμματεία του Τμήματός του.

2.      Η Γραμματεία ακολουθεί τη διαδικασία «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΔΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ».

3.      Μετά την επίλυση του προβλήματος ενημερώνεται το μέλος ΔΕΠ για την λύση που δόθηκε.

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΔΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ.

1.      Η Γραμματεία στέλνει ένα Mail προς τη Μηχανοργάνωση (mderm@panteion.gr) επισυνάπτοντας συμπληρωμένη τη φόρμα «ΦΟΡΜΑ 1 ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ)».

2.      Η Μηχ/ση με βάση τα στοιχεία της Φόρμας αυτής και τα στοιχεία Δεσμεύσεων Αιθουσών βρίσκει την καταλληλότερη λύση.

3.      Η Μηχ/ση στέλνει mail προς την Γραμματεία του Τμήματος καθώς και τον Διδάσκοντα, τη λύση με τη Δέσμευση που θα κάνει.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΔΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ.

1.      Η Γραμματεία στέλνει ένα Mail προς τη Μηχανοργάνωση (mderm@panteion.gr) επισυνάπτοντας συμπληρωμένη τη φόρμα «ΦΟΡΜΑ 2 ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ)».

2.      Η Μηχ/ση με βάση τα στοιχεία της Φόρμας αυτής και τα στοιχεία Δεσμεύσεων Αιθουσών βρίσκει την καταλληλότερη λύση.

3.      Η Μηχ/ση στέλνει mail προς την Γραμματεία του Τμήματος καθώς και τον Διδάσκοντα, τη λύση με τη Δέσμευση που θα κάνει.