Προκειμένου να γίνει μια τηλεδιάσκεψη ακολουθούνται διάφορες διαδικασίες, ανάλογα με την περίπτωση.

Οι περιπτώσεις τηλεδιασκέψεων χωρίζονται στις εξής κατηγορίες.

1.Κάποιο μέλος ΔΕΠ προσκαλείται από κάποιο Παν/μιο να λάβει μέρος σε μια τηλεδιάσκεψη.

1.1.Το μέλος ΔΕΠ θέλει να λάβει μέρος στην τηλεδιάσκεψη μέσω του δικού του υπολογιστή.

1.2.Το μέλος ΔΕΠ θέλει να λάβει μέρος στην τηλεδιάσκεψη μέσω του συστήματος της Αίθουσας Τηλεδιάσκεψης.

2.Πολλά μέλη ΔΕΠ του Παντείου προσκαλούν άλλα μέλη ΔΕΠ από Πανεπιστήμια της Ελλάδος ή του Εξωτερικού. Δύο βασικές τέτοιες περιπτώσεις είναι η Εξέλιξη μέλους ΔΕΠ, και η Υποστήριξη Διδακτορικού.

 

(1.1) ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΝΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟΥ.

1.Το μέλος ΔΕΠ έχει λάβει πρόσκληση από κάποιο Παν/μιο να συμμετάσχει σε μια τηλεδιάσκεψη, θέλει δε να λάβει μέρος στην τηλεδιάσκεψη μέσω του δικού του υπολογιστή.

2.Το μέλος ΔΕΠ επικοινωνεί με τη Μηχ/ση, η οποία ελέγχει αν διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό (μικρόφωνο, web camera), φροντίζει δε ώστε να έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή του το κατάλληλο πρόγραμμα που θα χρησιμοποιηθεί, πχ Skype, Vidyo.

3.Τη συγκεκριμένη Ημερομηνία και Ώρα, που υπάρχει στην πρόσκληση, μπορεί το μέλος ΔΕΠ να εισέλθει στην τηλεδιάσκεψη.

 

(1.2) ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΝΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΑΠΟ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛ/ΨΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ.

1.Το μέλος ΔΕΠ έχει λάβει πρόσκληση από κάποιο Παν/μιο να συμμετάσχει σε μια τηλεδιάσκεψη, θέλει δε να λάβει μέρος στην τηλεδιάσκεψη μέσω της Αίθουσας Τηλ/ψης του Παντείου.

2.Το μέλος ΔΕΠ επικοινωνεί με τη Μηχ/ση, η οποία ελέγχει τη διαθεσιμότητα της Αίθουσας Τηλεδιάσκεψης και τη δεσμεύει για τη συγκεκριμένη Ημερομηνία και ώρα, εφόσον είναι ελεύθερη, αλλιώς φροντίζει ώστε να γίνει με άλλο τρόπο, πχ Skype, Vidyo.

3.Τη συγκεκριμένη Ημερομηνία και Ώρα, που υπάρχει στην πρόσκληση, μπορεί το μέλος ΔΕΠ να εισέλθει στην τηλεδιάσκεψη, με τον τρόπο που έχει επιλεχθεί.

 

(2) ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΑΠΟ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛ/ΨΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ.

1.Η Γραμματεία του Τμήματος επικοινωνεί με την Μηχανοργάνωση και βρίσκεται κατάλληλη Ημερομηνία και ώρα για Δέσμευση της Αίθουσας Τηλ/ψης του Παντείου.

2.Η Μηχ/ση δεσμεύει την Αίθουσα Τηλ/ψης για το Τμήμα στην Ημερομηνία και Ώρα που συμφωνήθηκε.

3.Η Γραμματεία του Τμήματος που διοργανώνει την Τηλ/ψη συμπληρώνει τη «ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ» και την αποστέλλει με mail στην Μηχ/ση.

4.Η Μηχ/ση δεσμεύει Χρόνο και Αριθμό Θέσεων (mails) συμμετεχόντων στην Τηλ/ψη στο Σύστημα Τηλ/ψεων του Grnet e-presence.

5.Η Γραμματεία του Τμήματος στέλνει την Πρόσκληση στα Μέλη ΔΕΠ που θα λάβουν μέρος στη συνεδρίαση, περιλαμβανομένων αυτών που θα συμμετάσχουν με Τηλεδιάσκεψη. Αφού σταλεί η Πρόσκληση αυτή ενημερώνει και την Μηχ/ση.

6.Η Μηχ/ση μέσω του Συστήματος Τηλ/ψεων του Grnet e-presence στέλνει mail στον κάθε συμμετέχοντα, στο οποίο υπάρχει ένα link με τη χρήση του οποίου μπορεί να εισέλθει στην Τηλ/ψη.

7.Την συγκεκριμένη  Ημερομηνία και ώρα μπορεί να γίνει η τηλεδιάσκεψη από το χώρο της Αίθουσας Τηλεδιάσκεψης.

 

 ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ σε WORD